Menu
Your Cart

Privacy Policy

Algemene VoorwaardenStrijdige voorwaarden


Al onze verkopen en overeenkomsten worden afgesloten volgens de hierna volgende algemene voorwaarden. Slechts de bijzondere voorwaarden die schriftelijk met onze klanten afgesproken worden, kunnen ervan afwijken. Door met ons te handelen aanvaardt de klant de voornoemde algemene verkoopvoorwaarden en ziet hij bijgevolg af van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, indien die bestaan. Deze laatste kunnen in geen geval van toepassing zijn. Ingeval de algemene verkoopvoorwaarden van de klant toepassingsbepalingen bevatten die geheel overeenstemmen met die van dit artikel, dan zullen onze bepalingen doorslaggevend zijn.


Aanbod en documentatie


Onze offertes zijn aan verandering onderhevig. Onze catalogus, brochures, tarieven, notities en alle overige informatie en specificaties worden louter ter informatie verstrekt, en afhankelijk van de beschikbare voorraad. De back orders zullen geleverd worden aan de prijs op het moment dat ze de voorraad binnenkomen.

Alle bestellingen dienen schriftelijk (per brief, fax of e-mail) uitgevoerd te worden met briefhoofd van de koper, evenals de naam en de handtekening van de besteller. Stalen worden opgestuurd tegen betaling en worden niet teruggenomen.


Prijzen


De prijzen zijn indicatief en onderworpen aan controle op het moment van de bestelling. De prijzen variëren

op basis van de tonnenmaat, de aard van de goederen en hun verpakking. Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen de partijen omvatten onze prijzen:


 1. Voor de contracten voor een som van ten hoogste 799 EUR excl. btw: vervoer van de goederen

niet inbegrepen. Het vervoer wordt in principe verzorgd voor rekening en ten laste van de koper, alsook op

diens risico, zelfs indien de vervoerder eist dat vrachtbrieven, vervoeradressen of andere documenten bepalingen bevatten die stellen dat eventuele vervoerschade ten laste en voor risico van de verzender is. Het is de keuze van de klant om eventueel op eigen kosten de aangekochte goederen te verzekeren.


 1. Voor de contracten voor een som van meer dan 799 EUR excl. btw: vervoer van de goederen niet inbegrepen. Het vervoer wordt in principe verzorgd voor rekening en ten laste van de verkoper. Alle belastingen, taksen, heffingen of bijdragen van welke aard dan ook, die boven op onze prijzen exclusief btw betaald dienen te worden, zijn steeds ten laste van de koper. In geval van verhoging van één of meerdere bestanddelen van

de prijs van onze goederen of bewerkingen, zijn wij gerechtigd om onze prijzen in dezelfde mate te verhogen.


Leveringstermijnen


De leveringstermijnen worden opgegeven ter informatie, maar zijn echter niet bindend. Vertragingen bij levering kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid inhouden of aanleiding geven tot betaling van een vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Bovendien kunnen leveringen ook in verschillende delen uitgevoerd worden.


Leveringen, verzendingen en risico's


Buiten de Benelux worden extra vervoerskosten aangerekend aan de koper. Bij schade dient de klant zijn rechten te laten gelden ten opzichte van de vervoerder, zonder dat hij daarbij, om welke reden dan ook, de betaling van de facturen kan weigeren, verminderen of uitstellen. De klant is geheel verantwoordelijk voor elke bestelling geleverd aan een derde en dient vóór definitieve aflevering aan de vervoerder kwaliteit, hoeveelheden en maten te controleren of te laten controleren, evenals eventuele veranderingen, zeefdrukken of borduursels. Verschillen in maten, kleuren en gewichten van hoogstens 5% worden toegestaan en kunnen geen aanleiding geven tot klachten.


Toeval – overmacht


Toevallige gebeurtenissen, gevallen van overmacht en maatregelen van hogerhand geven ons het recht om onze verbintenissen volledig of gedeeltelijk op te zeggen of de uitvoering ervan zonder betaling van

schadevergoeding of opzeggingstermijn op te schorten. Oorlog, mobilisatie, blokkade, volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-out, oproer, epidemie, machinebreuk, brand, ontploffing, onvoldoende energie- of brandstofaanvoer, verstoring van het openbaar vervoer of andere ongevallen bij ons of bij onze onderaannemers en leveranciers, waardoor de vervaardiging of de verzending vertraagd of in het gedrang gebracht wordt, worden bij overeenkomst beschouwd als gevallen van overmacht.


Betalingsvoorwaarden


 1. Onze facturen of debetnota's zijn betaalbaar op onze vestiging aan de Nieuwe Binnenweg 36 A 3015 BA Rotterdam. Zij dienen contant betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere

betaalwijze is afgesproken. De betaling wordt uitgevoerd door middel van een storting of een overschrijving op een door ons opgegeven bankrekening of postchequerekening. Het is de klant geenszins toegestaan om inhoudingen, prijsverminderingen of compensaties uit te voeren.


 1. Bij indiening van een klacht wordt de verplichting van de klant om te betalen niet opgeschort.


 1. Bij niet-betaling op vervaldag zal op onze facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintrest van 15% per jaar aangerekend worden vanaf de datum van facturatie tot op de dag van de werkelijke ontvangst van de betaling. Daarnaast zal de klant ons van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 12% van de onbetaalde som, met een minimum van 100 EUR, ongeacht de hoofdsom, de intresten en de invorderingskosten. Bovendien worden

in dergelijke omstandigheden al onze facturen onmiddellijk opeisbaar.


 1. Door ons getrokken wisselbrieven of andere handelseffecten houden geen schuldvernieuwing in, noch afstand van de onderhavige algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven.


 1. Bij betaling in een andere munt dan wat op de factuur vermeld staat, zal de te betalen som berekend worden op grond van de hoogste officiële wisselkoers in Amsterdam op datum van betaling. In dergelijk geval vallen de wisselkosten ten laste van de koper. Indien de opgestelde factuur of de bestelbon geen specifieke munteenheid vermeldt, dan wordt verondersteld dat de prijs uitgedrukt is in euro.


 1. Voor onbetaalde cheques en/of bankdomiciliëringen wordt een forfaitaire som van 25 EUR excl. btw gevorderd; voor een onbetaalde wissel bedraagt deze forfaitaire som 100 euro excl. btw.


 1. Betalingen kunnen ook per kredietkaart worden gedaan. In de webshop vindt u de kredietkaarden die wij aanvaarden. In geval van deellevering stemt de koper ermee in dat het totale bedrag van de bestelling (transport + BTW) wordt afgehaald op het moment van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om

u de eventuele kosten door te berekenen in geval van onterechte betwisting van de transactie.


 1. Alle documenten worden standaard in digitaal formaat verzonden. Klanten moeten een schriftelijke aanvraag indienen als ze papieren documenten willen ontvangen. Deze worden in rekening gebracht aan 2€ / document.


Voorbehoud van eigendom


De overdracht van eigendom vindt pas plaats na volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten verbonden aan de verkochte goederen.


Overdracht van de risico's - aanvaarding van de goederen


Ongeacht de omstandigheden wordt beschouwd dat wij onze leveringsverplichting volledig nagekomen zijn vanaf het ogenblik dat de klant kan beschikken over de goederen op het adres dat door de koper werd opgegeven. Alle schade- en verliesrisico's, met inbegrip van de risico's veroorzaakt door overmacht of toeval, zullen overgedragen worden aan de koper vanaf het ogenblik dat de goederen het bedrijf verlaten om geleverd te worden aan de koper, ongeacht de belanghebbende of de derde die de levering ten laste neemt.


Aanvaarding en klachten


De goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de koper, indien deze laatste ons geen klacht heeft toegestuurd per aangetekende brief binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de goederen. Om geldig te zijn, dient de klacht bovendien de aard en de redenen van het protest te vermelden. Elke klacht die geen betrekking heeft op eventuele verborgen gebreken, zal na deze termijn geweigerd worden. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen per aangetekende brief gemeld te worden binnen de 2 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij dient dezelfde vorm in acht genomen te worden als bepaald in alinea 1 en 2 van dit artikel.


Terugzending van de goederen


Goederen kunnen in geen geval teruggezonden worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele instemming met terugzending houdt echter niet automatisch onze aanvaarding in..

De retours zijn enkel geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de faktuurdatum. De volgende voorwaarden zijn met name van toepassing:

- 20% van de gefactureerde retourwaarde zal afgetrokken worden, met een minimum van 25 EUR excl. btw per dossier.


 • Bij toestemming voor retour dient het retouretiket op het pakket aangebracht te worden. De terugzending dient binnen de 21 dagen na opening van het dossier uitgevoerd te worden.


 • Artikels die gewijzigd werden of waarop een zeefdruk of borduursel aangebracht werd, zullen niet teruggenomen worden.


 • Elke terugzending naar een ander adres dan door ons opgegeven, zal geweigerd worden.


 • Er zal geen terugzending aanvaard worden van directe zendingen van bij leveranciers/merken.


Alle pakketten die geweigerd worden zonder onze toestemming, worden belast met een bedrag van 20% op de waarde van de goederen, met een minimum van 25 euro excl. btw. Uit hygiënische overwegingen wordt geen ondergoed omgeruild of teruggenomen. In ieder geval zullen de teruggezonden goederen die zich niet in hun oorspronkelijke verpakking bevinden of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, niet omgeruild kunnen worden.


Verdracht en plaatsvervanging


Voor de uitvoering van ongeacht welke overeenkomst heeft onze vennootschap het recht elke andere rechtspersoon die zij bevoegd acht om haar verplichtingen na te komen, te vervangen.


Opschorting en ontbinding van het contract


Indien de koper de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden of uit elke andere met ons afgesloten overeenkomst niet nakomt, dan zal de naleving van onze verplichtingen van rechtswege geschorst worden.

Bij laattijdige betaling vanwege de klant zullen wij het recht hebben om het contract bij eenvoudige kennisgeving volledig of gedeeltelijk te verbreken, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. Bovendien zal de koper in dergelijke omstandigheden verplicht zijn om ons de goederen die hem reeds geleverd werden, onmiddellijk terug te sturen.

Ingeval de goederen ons niet meteen teruggestuurd worden, hebben wij het recht om ze zelf onmiddellijk op te halen.


Nietigheid


Eventuele nietigheid van een artikel van deze overeenkomst houdt niet in dat de overeenkomst zelf ongeldig wordt.


Toepasbare wet – bevoegde rechtbank


Op de onderhavige overeenkomst is enkel het Nederlandse recht van toepassing. Alle betwistingen of geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam, die uitspraak doen in het Nederlands.


 • prijzen geldig vanaf levering


 • prijzen onderhevig aan verandering zonder voorafgaand bericht