Menu
0
0.00
Mini Cart
 • Empty cart

  No products in the cart.

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIDO LEVERINGSVOORWAARDEN – Gedeponeerd op 17 juli 2005

Artikel 1: Definities

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen van teksten, beelden of andere gegevens.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard binnen een maand. Een aanbod wordt geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4: Annulering

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren voordat de leverancier met de uitvoering is begonnen, mits de ontstane schade wordt vergoed.
 2. Schade omvat geleden verliezen, gederfde winst en voorbereidingskosten zoals gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

Artikel 5: Prijs

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere overheidheffingen.
 2. De opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen het vermelde bedrag.
 4. Bij ontbreken van een overeengekomen prijs, wordt deze als redelijk beschouwd in de grafische industrie.

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. De leverancier kan de prijs verhogen bij stijging van kosten of andere omstandigheden.
 2. Extra werkzaamheden door ondeugdelijke aanlevering leiden tot prijsverhoging.
 3. Prijsaanpassing is mogelijk bij wijzigingen door de opdrachtgever in oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

Art. 7: Betaling

 1. De opdrachtgever dient de prijs en andere bedragen voor ontvangst te betalen, zonder recht op korting, verrekening, of opschorting.
 2. Bij aflevering in gedeelten kan betaling voor de gehele levering worden gevraagd na aflevering van het eerste gedeelte.
 3. Op eerste verzoek moet de opdrachtgever zekerheid stellen voor betaling van verschuldigde bedragen.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats op de locatie van de leverancier, tenzij anders overeengekomen.
 2. Levering van zaken blijft eigendom van de leverancier totdat de opdrachtgever alles heeft voldaan.
 3. De opdrachtgever draagt risico tijdens het vervoer.

Artikel 9: Termijn van levering

 1. Opgegeven termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders vermeld als uiterste termijn.
 2. De leverancier is niet gebonden aan een uiterste termijn bij wijzigingen of niet-nakomen door de opdrachtgever.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade door verkeerde of onvolledige gegevens.
 2. Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag of, bij langlopende overeenkomsten, het factuurbedrag over één maand.

Artikel 11: Reclames

 1. Reclames moeten binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk worden gemeld.
 2. Reclames over facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk worden gemeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Geschillen

 1. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, locatie waar de leverancier is gevestigd.